Sklep internetowy działający pod adresem www.darmaroffice.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę działającą pod nazwą Darmar Office spółka cywilna, mającą swoją siedzibę pod adresem: Bydgoszcz 85-133, ul.K.Brodzińskiego 5/71, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz, pod numerem 115434; REGON: 3410730006; NIP: 9532631585.

 

Dane kontaktowe:

 

Adresy e-mail: info@darmaroffice.pl;

Numer telefonu: (52) 521-10-29

 

Słowniczek:

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Darmar Office S.C., dostępny pod adresem www.darmaroffice.pl, sprzedający produkty za pomocą internetu.

Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w sklepie.

Koszyk – strona w sklepie, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.

Dział obsługi klienta – Dział firmy DarmarOffice, dostępny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 obsługujacy zamówienia i sprawy Użytkowników.

Darmar Office - spółka cywilna z siedzibą przy ul.K.Brodzińskiego 5/71, 85-135 Bydgoszcz

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa – strona w sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pisemne upoważnienie od Partnera do kontaktów z DarmarOffice.

Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu darmaroffice.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu na Stronach produktowych, składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika płatności, cen produktów, uprawnienia  Użytkownika do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Użytkownikowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Użytkownika w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.
 4. Każdy Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej darmaroffice.pl 
 2. Użytkownik,może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  1. przez konto Użytkownika - po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem Konta,
  2. bez rejestracji i logowania - przez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia Użytkownika.

 3. W koszyku Użytkownik wskazuje:
  1. zamawiane produkty;
  2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności;
  5. (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia;

 4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia:
  1. wybór produktu;
  2. wybór opcji dostawy;
  3. wybór formy płatności;
  4. potwierdzenie zamówienia.

 5. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Darmar Office przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta, przed dojściem potwierdzenia Darmar Office o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.
 7. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:
  1. udostępniony do odbioru osobistego Użytkownika;
  2. wysłany na adres wskazany w zamówieniu.

 8. Darmar Office zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Darmar Office produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 9. Darmar Office zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem Darmar Office. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach, z prośbą o kontakt z działem rozrachunków. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia i uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.
 10. W przypadku braku zamówionego produktu DarmarOffice poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Darmar Office może zaproponować Użytkownikowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Darmar Office będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Darmar Office będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 12. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Użytkownika istotnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 13. Konto Użytkownika w Sklepie może zostać zablokowane przez Darmar Office, jeżeli Użytkownik w okresie 1 miesiąca nie dokonał żadnego zakupu w Sklepie.
 14. Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 15. Postanowienia punktów od § 2 pkt 12 do § 2 pkt 14 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

 

§ 3 Ceny produktów

 

 1. Darmar Office zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie Sklepu:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej z doliczonym podatkiem VAT, oraz koszty przesyłki.
 5. Darmar Office zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik chce przedstawić ofertę cenową zakupu danego produktu, powinien w tym celu skontaktować się z Działem obsługi klienta.

 

§ 4 Modyfikacja zamówienia

 

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Darmar Office wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.
 2. Zmian można dokonywać poprzez kontakt z Działem obsługi klienta.

 

§ 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
  1. gotówką przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia;
  2. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

 2. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) Dniach Roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 6 Czas realizacji zamówień

 

 1. Darmar Office zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. Informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika, lub przygotowany do odbioru osobistego. Użytkownik, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia, otrzymuje informację, że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.
 3. W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika-konsumenta realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§ 7 Warunki reklamacji

 

 1. Darmar Office ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Darmar Office ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Użytkownika-konsumenta termin na zawiadomienie o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.
 3. Darmar Office w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, Darmar Office wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres ul.Kijowska 26, Bydgoszcz 85-703.
 6. Użytkownik odbierając towar jest zobowiązany pokwitować jego odbiór w obecności kuriera lub innego dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Darmar Office naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Darmar Office zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika-konsumenta, Użytkownik-konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik-konsument może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

 

§ 8 Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na Stronie produktowej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Użytkownik reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Darmar Office jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Darmar Office,
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

§ 9 Rezygnacja z zamówienia

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Działem obsługi klienta.
 2. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć w oparciu o specyfikację wskazaną przez Użytkownika, zmiana Zamówienia może nastąpić do czasu przystąpienia przez Sklep do wykonania przedmiotu umowy (statusu: „w przygotowaniu”). 
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni) od dnia otrzymania rezygnacji Użytkownika przez Sklep. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Użytkownik-Konsument, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Użytkownik-Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik-Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Użytkownik-Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczna na e-mail: info@darmaroffice.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Użytkownika-Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Użytkownik-Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Użytkownik-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Darmar Office nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami.
 4. Prawo Użytkownika-Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownia-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres:

  Darmar Office S.C
  ul. Kijowska 26
  85-703 Bydgoszcz

  Użytkownik-Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Użytkownik-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania)

 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części § 11 “Zwrot należności Użytkownikom”.
 7. Koszt zwrotu towaru obciążają Użytkownika-Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z przyczyn podanych w niniejszym punkcie.

 

§ 11 Zwrot należności Użytkownikom

 

 1. Darmar Office dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 9 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),
  2. odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, Darmar Office dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Darmar Office otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.
 3. Darmar Office może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. Darmar Office nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.
 5. W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Darmar Office może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania do Darmar Office informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi Darmar Office.
 6. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Darmar Office, Darmar office nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

 

§ 12 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Darmar Office spółka cywilna, mającą swoją siedzibę pod adresem: Bydgoszcz 85-133, ul.K.Brodzińskiego 5/71, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz, pod numerem 115434; REGON: 3410730006; NIP: 9532631585.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L Nr 119) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Rejestrując się w Sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Darmar Office danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w Sklepie.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w Sklepie.
 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Darmar Office.
 6. Osoby odwiedzające mogą przeglądać treści Sklepu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 7. Sklep przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych Zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach: opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu oraz pozyskiwania opinii o jakości świadczonych przez Sklep usług, ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sadowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, obsługi zapytań i zgłoszeń oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych Zamówień, W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 8. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i podmioty realizujące płatność (w tym: PayU, PayPal etc.), podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie i pocztowe.W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 9. W ramach korzystania przez Sklep z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Sklepem. Sklep zapewnia odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.
 10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  2. przenoszenia danych osobowych, np. do innego podmiotu,
  3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich),
  4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),
  5. cofnięcia każdej wyrażonej Sklepowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu.

 11. Dane przetwarzane są co do zasady przez czas realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 12. Sklep nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Użytkownika ani w żadnym innym celu.
 13. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

 

§ 13 Newsletter

 

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 12 powyżej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Działem obsługi klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.darmaroffice.pl i po wejściu w zakładkę Twoje konto / Użytkownicy.

 

§ 14 Dodawanie przez Użytkowników opinii o produktach i Sklepie

 

 1. W Sklepie zalogowany Użytkownik ma prawo do zamieszczania dodawania opinii do określonych towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. wulgaryzmów,
  2. treści obraźliwych;
  3. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste.

 3. Opinię o produkcie Użytkownik może dodać poprzez wybranie tej opcji na stronie konkretnego towaru. Opinia ma charakter opisowy.
 4. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sklep nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdej treści bez podania przyczyn.
 5. Sklep po zrealizowaniu zamówienia ma prawo zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wystawienie opinii na portalach innych niż strona internetowa sklepu.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem a Sklepem. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (w tym za pomocą Google Analytics);
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 5. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili Użytkownik może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Użytkowników - konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według ogólnych przepisów postępowania cywilnego.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 9. Darmar Office nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 10. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
 12. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Sklep pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 13. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2020 do odwołania.
 15. Darmar office zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Darmar Office, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.darmaroffice.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Utworzono nowe konto
Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło